Meddelande 1945 – 1984

Meddelande 1945-1984

Meddelanden från Strindbergssällskapet, sällskapets medlemsblad, började ges ut hösten 1945. Redaktör var Torsten Eklund tillsammans med Gunnar Ollén.

Från början kom ett vår- och ett höstnummer, men snart övergick det till ett dubbelnummer per år. Men redan 1950 hade man börjat diskutera möjligheten att ge Strindbergsforskarna ett mer akademiskt forum för sina studier, och när Gunnar Brandell efterträdde Torsten Eklund som sällskapets ordförande 1965 aktualiserade han frågan. Men pengar saknades och först 1985 kunde Lars-Åke Kärnell, som övertog ordförandeposten 1974, ordna finansieringen.
Därmed kunde Meddelanden… ersättas med den första samlingen Strindbergiana (kompletterad av det tunnare informationsbladet Nya meddelanden från Strindbergssällskapet två gånger om året). Registret nedan är återgivet efter Carl Olof Johanssons faksimil i Strindbergiana, tjugonde saml. (2005), av originaltrycket och inkluderar tyvärr en del oklarheter och inkonsekvenser.

David Gedin


Register över  Meddelanden från Strindbergssällskapet 1945-1984
(Nr 1-68)

Nedanstående förteckning utgör en uppdatering av det register över Strindbergssällskapets Meddelanden som sammanställdes av Lars Dahlbäck, december 1964 (Meddelanden Nr 36).
De nytillkomna artiklarna har registrerats efter de principer som där angavs: Registret upptar inte stadgar, medlemsförteckningar, styrelseberättelser och ekonomiska redovisningar, reklamtexter och recensionsutdrag, tack för mottagna gåvor (med något undantag), vissa bidrag av notiskaraktär, interna meddelanden till sällskapets medlemmar. De registrerade artiklarna är alfabetiskt ordnade inom varje avdelning efter respektive artikelförfattares namn. Endast avdelningarna Aktualiteter m. m. och Enkäter följer den kronologiska principen. Hänvisningarna gäller respektive nummer av Meddelanden och sida (sidor). Jubileumsnumret 1949, som saknar nummer, betecknas som nr 6. Signaturer och pseudonymer redovisas inom parentes. De anonyma artiklarna står sist i de alfabetiska avdelningarna. I avdelningen Monografiska artiklar är titlarna på Strindbergs verk utmärkta med kapitäler. [De har här ändrats till kursiv. /DG] Artiklar av samma författare, som förts ihop, är kronologiskt uppställda. Utöver dessa principer gäller också att referenser som avser rättelser har förts till titeln på den artikel som korrigeras. Till några få titlar har fogats en kort beskrivning av innehållet inom parentes.

B. I. B. Lindahl


Originaltexter av Strindberg

Bengtsson, Bo, “Strindbergs kinesiska studier, i belysning av en återfunnen brevsvit.” Nr 59/60, s. 48-67.
– “Strindbergsbrev ur tyska arkiv.” Nr 63/ 64, s. 23-27. “Beriktigande.” Nr 65, s. 19.

Claesson, Åke, “Strindberg som rollinstruktör. Skådespelaren Åke Claesson presenterar några opublicerade brev från August Strindberg till Dramaten-skådespelaren Ivar Nilsson.” Nr 8, s. 3-8, 11.

Dahlbäck, Lars, “En Strindbergsartikel i Politiken.” Nr 27, s. 4-8.

Eklund, Torsten (T.E.), “En återfunnen Strindbergsdikt.” Nr 3, s. 28-29.
– “Några nyfunna Strindbergsbrev.” Nr 6, s. 6-14.
– (T.E.), “Strindbergs studentkria.” Nr 6, s. 14-19.
– “Nyfunna Strindbergsbrev.” Nr 33, s.1-10; nr 34, s. 7-18; nr 36, s. 7-14.
– “Efterslåtter bland Strindbergs brev.” Nr 59/60, s. 15-35; nr 61/62, s. 21-42; nr 63/64, s. 17-22.

Flygare-Stenhammar, Anna, “När jag spelade i Dödsdansen.” Nr 32, s. 16-18.

Kjellgren, Alrik, “Mina Strindbergsbrev.” Nr 25, s. 6-13.

Meidal, Björn, “Återfunna Strindbergsbrev.” Nr 57/58, s. 22-26.

Platen, Magnus von,” Strindberg och Erik af Edholm.” Nr 22, s. 12-14, 16.

Rossholm, Göran, “Strindbergs korrespondens med Albert Savine.” Nr 59/60, s. 36-41.

Smedmark, Carl Reinhold, (Sekreteraren), “Strindbergs brev.” Nr 68, s. 23.

“Före Röda rummet. Strindbergs ungdomsjournalistik i urval av Torsten Eklund.”
(Utdrag ur denna volym). Nr 2, s. 15-17.


Nya upplagor av Strindbergs verk

Berendsohn, Walter A., “Början till en ny tysk Strindbergsupplaga.” Nr 17, s 6-7.

Bjurström, C. G., “Strindbergs dramatik ny fransk översättning.” Nr 25, s 14-16.

Dahlbäck, Lars, “Nya upplagan av samlade skrifter.” Nr 57/58, s. 14-21.
– “Presentation av den nya Strindbergsupplagan på Strindbergssymposiet den 22 maj 1981.” Nr 66, s. 19-24.
– “Samlade verk. En lägesrapport.” Nr 68, s. 20-22.

Schuhert, Elspeth Harley,Hemsöborna på engelska.” Nr 24, s. 1-2.

Vendelfelt, Erik, “Reflexioner kring en Strindbergsöversättning. (E. H. Schuberts övers, av Hemsöborna till engelska).” Nr 18, s. 6-8.
– “Hemsöborna på tyska.” Nr 24, s. 3-8.
– “Hemsöborna på danska.” Nr 34, s. 19-23.
– “Hemsöborna på franska.” Nr 37, s. 18-19.
–  “Strindberg i Italien. (Övers, till italienska).” Nr 12, s. 9.


Biografiska artiklar

Alin, Hans, “Några Strindbergsminnen.” Nr 40/41, s. 12-15.

Berendsohn, Walter A.,” Strindberg und Österreich. Anlässlich der Eröffnung des Strindbergweges in Klam (Oberösterreich) am 10 September 1950.” (Med anknytande notis ”Strindberg i Klam”). Nr 9, s. 8-11.

Eklund, Torsten (T.E.), “Några dokument från Strindbergs föräldrahem.” Nr 4, s. 6-7.
– “Från Strindbergs barndomsmiljö. Några glimtar ur gamla familjebrev.” Nr 8, s. 9-11.
– “Strindbergs tredje äktenskap i ny belysning.” Nr 19, s. 4-8.
– “Från Riddarholmen till Blå tornet.” Nr 21, s. 1-21.

Hellberg, Eira (Jaya), “Hos August Strindberg.” (Omtryck av reportage i Aftonbladet 21 oktober 1911 av ”Jaya”). Nr 23, s. 3-7.

Hemmingsson, Per, “Ett Strindbergsfotografi.” Nr 30/31, s. 29-30.
– “Strindberg och fotografen Herman Andersson.” Nr 33, s. 19-24.

Kistner-Ljungquist, Hedvig,” Strindbergs sista natt.” Nr 4, s. 9-10.
– “Från Strindbergs sista sjukdom.” Nr 33, s. 33.

Lidforss Strömgren, Hedvig, “Hur Strindbergs Påsk blev till.” Nr 15, s. 3.

Lindahl, Ingemar, “Strindberg och musiken.” Nr 59/60, s. 42-47.

Lydén, Arne, “Förebilden till Röda rummets Falander.” Nr 49, s. 13-18.

Nilsson, Orvar, “Några episoder från Strindbergs Infernotid.” Nr 15, s. 2.

Nilsson-Tannér, Per, “Ett blad ur Strindbergs släktkrönika.” Nr 4, s. 2-5.

Ryberg, Klas, “Strindberg som journalist.” (Omtryckta partier ur Rybergs minnesartiklar om Strindberg i Kalmartidningen Barometern 1897). Nr 1, s. 5.

Schmidt, Torsten Måtte, “Namnet ‘Blå tornet’”. Nr 57/58, s. 31-32.

Smedmark, Carl Reinhold, “När Strindberg blev dramatiker.” Nr 30/31, s. 14-17.

Svedfelt, Torsten, “Om några Strindbergsporträtt och deras datering.” Nr 28, s. 7-9.

Söderström, Göran, ”’Tjänstekvinnans’ testamente.” Nr 49, s. 1-6.

Tarschys, Karin, “Några brev från Siri von Essen till August Strindberg som uteslutits i Han och Hon.” Nr 45, s. 11-19.

Uggla, Andrzej, “Przybyszewski och Strindberg. Konflikter och utbyte.” Nr 53/54, s. 12-20.

Vendelfelt, Erik, “Kring urpremiären på Fröken Julie.” Nr 22, s. 5-9.
– “Hos Fanny Falkner i Köpenhamn.” Nr 34, s. 4-6.

Wieselgren, Oscar, “Harriet Bosse. Några minnesord av Oscar Wieselgren.” Nr 29, s. 1-3.
– “Blå tornets färg.” Nr 22, s. 16.


Monografiska artiklar

Afzelius, Nils, “Knappologi – Boutonographie.” Nr 28, s. 6.

Ahlström, Stellan, “Strindberg och Rumänien.” Nr 53/54, s. 21.

Ahnlund, Knut, “August Strindberg och Gustav Wied.” Nr 35, s. 10-17.

Alldahl, Tomas,Ett drömspel och Spöksonaten: Det konkreta språkets teater.” Nr 53/54, s. 22-41.

Arpe, Verner, “Strindbergs ‘Kristus’ uppförd i en kyrka.” Nr 9, s. 7-8.

Berendsohn, Walter A., “Strindbergsrenässansen i Tyskland.” Nr 20, s. 1-4.

Bjurström, C. G.,Ett Drömspel av Strindberg – eller av Maurice Clavel?” Nr 49, s. 7-12.

Blomquist, Gunvor, “Kring Den romantiske klockaren på Rånö.” Nr 51/52, s. 33-34.

Brandell, Gunnar, “Chineur och timmerman. Några infall i Till Damaskus.” Nr 40-41, s. 9-12.

Burnham, Donald L., “Strindbergs kontaktdilemma studerat i hans förhållande till Harriet Bosse.” Nr 50, s. 8-26.

Cederblad, Sven, “Strindberg och Afzelii sagohäfder.” Nr 23, s. 8-14.

Dahlbäck, Lars,Hemsöborna blir en klassiker.” Nr 33, s. 10-17.

Ekenvall, Asta, “Strindberg, kvinnan och alstringen.” Nr 26, s. 11-16.

Eklund, Törsten (T.E.), “Strindbergs Brända tomten. I anledning av en teaterhändelse.” Nr 2, s. 13-14.
– “Strindberg i Paris. Några klipp ur fransk press från 1890-talet.” Nr 3, s. 22-26.
– (T.E.), “Två Strindbergsrecensioner.” (Avtryck av två recensioner från 1870 av Fritänkaren). Nr 5, s. 3-5.
– “Strindbergs skärgårdsroman I havsbandet.” Nr 13/14, s. 15-20; nr 15, s. 4-10.

Fraenkel, Meir, “Strindberg som hebreisk filolog.” Nr 13/14, s. 21-22.

Gierow, Carl-Olof, “Strindberg och fransk scen.” Nr 39, s. 11-27.

Hornberg, Lars, “Strindberg i Finland.” Nr 20, s. 16-20

Hedenberg, Sven, “Strindberg i tysk vrångbild.” Nr 24, s. 9-11.

Josephson, Lennart, Tidsillusionen i Fröken Julie.” Nr 36, s. 4-7.

Karahka, Urpu-Liisa, “Pär Lagerkvist och Strindberg – några kommentarer.” Nr 55, s. 13-23.

Kejzlar, Radko, “Strindberg i Tjeckoslovakien.” Nr 38, s. 1-5.
– “Strindberg och den moderna teatern. Några anmärkningar med anledning av Mr. Lucas’ bok.” Nr 40/41, s. 16-23.

Kärnell, Karl-Åke, “Några anteckningar kring Strindbergs novell ‘Vid likvakan i Tistedalen’.” Nr 9,
s. 3-6.
– “Vilhelm Ekelund om August Strindberg.” Nr 35, s. 17-26.

Lagercrantz, Olof, “Strindbergs dikt ‘För tankens frihet’.” Nr 13/14, s. 3-14.
– “Striden om Det nya riket.” Nr 29, s. 4-10.

Levander, Hans, “Svarta fanor. Kring en ‘nyckelroman’.” (Radioföredrag i maj 1954). Nr 17, s. 3-5.

Mitchell, Stephen A., ”’Kama-Loka’ and ‘Correspondences’: A new look at Spöksonaten.” Nr 61/62, s. 46-51.

Mussener, Helmut,Ett drömspel. Tillkomst och textproblem.” Nr 36, s. 18-29.

Nilsson, Nils Åke, “Strindberg på rysk scen.” Nr 20, s. 5-16.
– “Strindberg och Konstnärliga Teatern i Moskva.” Nr 21, s. 23-25.

Ohlson, Barbro, “Stora landsvägens scenbilder. Ett försök till symboltolkning.” Nr 32, s. 18-28.
– “Stora landsvägen: Önskningarnas land.” Nr 33, s. 25-33.

Pavese, Renzo, “Strindberg och hans ‘Brännvinets svenska historia’.” Nr 46, s. 1-10.

Pohl, Margit, “Några bärande motiv i Svarta fanor.” Nr 29, s. 12-19; nr 30/31, s. 20-29.

Samuelson, Sven, “Något om Strindbergsföreställningar i Wien 1899-1923.” Nr 16, s. 3-7.

Schmidt, Torsten Måtte, “Första vernissagen.” Nr 36, s. 14-18.
– “Ett förtydligande. (Svar på C. G. Bjurströms kommentar, Meddelanden Nr 49, s. 7-12, till T. M.”
– Schmidts reportage, Meddelanden Nr 47/48, s. 9-14). Nr 50, s. 27.

Slawinska, Irena, o. Lewko, “Marian, Strindberg och den polska teatern.” Nr 44, s. 2-8.

Smedmark, Carl Reinhold,Fadren. Inledning till radioteaterns föreställning 1961.” Nr 29, s. 10-12.
– “Strindberg, Lundegård och Kamraterna.” Nr 35, s. 1-6.
– “Ola Hansson och Herr Y i Strindbergs Paria.” Nr 39, s. 6-10.

Sporrong, Christer, “Bildspråket i Dikter på vers och prosa.” Nr 42/43, s. 17-34.

Sprinchorn, Evert, “Heine, Hummel, and the Hyacinth girl.” Nr 56, s. 16-17.
– “Strindberg and Samuel Butler.” Nr 57/ 58, s. 27-30.

Stockenström, Göran, “Kring tillkomsten av Karl XII.” Nr 45, s. 20-43.
– “Strindberg och historiens Karl XII.” Nr 47/48, s. 15-37.

Söderström, Göran, “Strindbergs måleri på vandring i Europa.” Nr 32, s. 6-13.

Trotzig, Carl Gustaf, “Strindberg och Sveriges skogsnatur, några iakttagelser.” Nr 61/62, s. 43-45.

Törnqvist, Egil,Hamlet och Spöksonaten.” Nr 37, s. 1-17.
– “Fröken Julie och 0’Neill.” Nr 42/43, s. 5-16.
– “Bildspråket i Strindbergs Fadren.” Nr 51/52, s. 19-30.

Vendelfelt, Erik, “Edgar Allan Poe och Strindbergs drömspel.” Nr 26, s. 7-10.
– “Bengt Lidforss om Strindberg efter brytningen 1894.” nr 30/31, s. 18-19.
– “En oscarian uttalar sig om Strindberg.” Nr 32, s. 13-16.

Vinge, Louise, “Mat och makt i Röda rummet och Giftas.” Nr 67, s. 1-12.

Waldekranz, Rune, “Alf Sjöbergs film Fröken Julie.” Nr 35, s. 7-9.


Aktualiteter  (artiklar rörande Strindbergssällskapet, museet, jubileer, utställningar m. m.) i kronologisk ordning

Strindbergssällskapet. Nr 1, s. 1-2.

Ollen, Gunnar (G.O.), “Första resultaten.” Nr 2, s. 1.
– “Ett tack. (Angående utg. av Strindbergs brev).” Nr 3, s. 1.

Ahlström, Eric (E.A.), “Strindbergiana på bokauktion 1946.” Nr 3, s. 29-30.
– (E.A.), “Överståthållaren. (Angående en planerad bibliofilupplaga av breven).” Nr 3, s. 30-31.
– “Stockholms stad säkerställer Strindbergsbrevens utgivning.” Nr 3, s. 32-35.

Ollen, Gunnar, “Eric Ahlström. (Minnesord över sällskapets förste skattmästare).” Nr 4, s. 2.

Gide, André, “Presentation av ‘Société Strindberg'”. Nr 4, s. 8.

“Kring jubileet (1949).” Nr 6, s. 19-20.

Ollen, Gunnar (G.O-n.), “Firandets former.” (Jubileet 1949). Nr 7, s. 1-2.

Lundmark, Knut, “En Strindbergsbibliografi.” Nr 10, s. 1-3.

Eklund, Torsten (T.E.), “Rapport från Kymmendö.” Nr 11, s. 10.

“Strindbergsmuseum i Blå tornet?” Nr 17, s. 1-3.

Berendsohn, Walter A., “Strindbergssällskapets andra årtionde.” Nr 19, s. 15-16.

Lundmark, Knut, “En strindbergsförening i Lund.” Nr 19, s. 16-17.

“Strindbergsmuseet.” Nr 23, s. 1-2.

“Gåvor till museet.” Nr 23, s. 2-3.

“Strindbergsmuseet.” Nr 26, s. 17.

“Strindbergsmuseets invigning.” Nr 27, s. 1-3.

Vendelfelt, Erik, “Utställning av Strindbergsmåleri.” Nr 27, s. 9-10.

“Strindbergsminnet 1962.” Nr 32, s. 1-2.

Eklund, Torsten (T.E.),Ockulta dagboken. (Rör frågan om utgivarens urval).” Nr 34, s. 24.

Smedmark, Carl Reinhold (C.R.S.), “Sällskapet ger ut en bok om Strindberg. (Essays on Strindberg, red. C. R. Smedmark, 1966).” Nr 37, s. 22.

“Till Alfred Jolivets minne.” Nr 39, s. 27.

“Strindbergshuset vid Karlaplan.” Nr 39, s. 28.

“Strindberg och Polen. (En ingress).” Nr 44, s. 1.

“Strindbergsföreningen i Lund.” Nr 47/48, s. 40.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), “Strindbergsmuseet Blå tornet.” Nr 49, s. 19-20.

“Strindbergsföreningen i Lund.” Nr 50, s. 28-29.

“Strindbergsmuseets invigning. (Nya museet, 11 mars 1973).” Nr 51/52, s. 1-2.

“August Strindberg – Tjänstekvinnans son – Stockholmsskildraren.” Invigningstal av landshövding Hjalmar Mehr. Nr 51/52, s. 3-5.

“Strindbergssällskapets ordförande Gunnar Brandeils tal. (Invigningstal).” Nr 51/52, s. 6-7.

Elovson, Harald, “Strindbergsföreningen i Lund.” Nr 51/52, s. 35-36.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), “Strindberg and Modern Theatre. (Symposium).” Nr 53/54, s. 10-11.

Elovson, Harald, “Strindbergsföreningen i Lund.” Nr 53/54, s. 42-44.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), “Strindberg och Paris. Nr 56, s. 18.

Uggla, Andrzej Nils, “Uppsalajubileet – en ny impuls för Strindbergsintresse i Polen.” Nr 59/60, s. 68-69.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), “Strindbergssymposium i Tubingen.” Nr 59/60, s. 70-71.
– (Sekreteraren), “Strindbergssymposium i Zurich.” Nr 63/64, s. 28-29.
– (Sekreteraren), “Strindbergssymposium i Stockholm.” Nr 66, s. 17-18.

Elovson, Harald [feltryckt ”Hans”], “Strindbergsrummet på Åke Hans i Lund.” (Ur protokollet till Strindbergsföreningens i Lund sammanträde den 22 september 1981). Nr 66, s. 25-29.

Kärnell, Karl-Åke, “Strindbergsmanifestation i Italien.” Nr 67, s. 35-36.

Smedmark, Carl Reinhold (Sekreteraren), “Strindbergssymposium i Minneapolis.” Nr 68, s. 24-25.


Teater-, film- och radiorecensioner

Bjurström, C. G., “Strindbergs Erik XIV i Paris.” Nr 26, s. 5-7.

Meyer, Michael, “Strindberg productions I Britain,” 1974. Nr 55, s. 10-12.
– “Strindberg productions in Great Britain in 1975.” Nr 56, s. 13-15.
– “Strindberg productions in Great Britain in 1976.” Nr 57/58, s. 12-13.
– “Strindberg in Great Britain, 1978.” Nr 61/62, s. 17-20.
– “Strindbergs productions in Great Britain, 1979.” Nr 63/64, s. 11-12.
– “Strindberg productions in Britain, 1980.” Nr 65, s. 10-12.
– “Strindberg productions in Great Britain, 1982”. Nr 67, s. 33-34.
– “Strindberg production in Great Britain 1983.” Nr 68, s. 15-17.

Ollen, Gunnar (G. O.), “Strindberg i radio.” Nr 2, s. 12; nr 3, s. 31.
– (G.O.), “Emil Schering.” Nr 4, s. 8,
– “Strindbergspremiärerna.” Nr 7, s. 5-7, 10.
– “Strindberg på teatrarna.” Nr 9, s. 1-2.
– “Diverse Strindbergsnytt.” Nr 10, s. 8.
– (G.O-n.), “Mäster Olof på Dramaten.” Nr 11, s. 1-2.
– (G.O-n.), “Filmen om Fröken Julie.” Nr 11, s. 8-9.
– “Strindbergspremiär.” Nr 12, s. 1-3.
– (G.O.), “Strindbergspremiärer.” Nr 13/ 14, s. 1-2.
– (G.O.), “Radio och film.” Nr 15, s. 10.
– “Strindbergspremiärer 1966-67.” Nr 39, s. 1-5.
– “Strindbergspremiärer 1967-68.” Nr 40/ 41, s. 1-8.
– “Strindbergspremiärer 1968-69.” Nr 42/ 43, s. 1-4.
– “Strindbergspremiärer 1969-70.” Nr 45, s. 1-10.
– “Strindbergspremiärer 1970-71.” Nr 47/ 48, s. 1-8.
– “Strindbergspremiärer 1971-72.” Nr 50, s. 1-7. Rättelse. Nr 51/52, s. 18.
– “Strindbergspremiärer 1972-73.” Nr 51/ 52, s. 8-18.
– “Strindbergspremiärer 1973-74.” Nr 53/ 54, s. 1-9.
– “Strindbergspremiärer 1974-75.” Nr 55, s. 1-9.
– “Strindbergspremiärer 1975-76.” Nr 56, s. 1-12.
– “Strindbergspremiärer 1976-77.” Nr 57/ 58, s. 1-11.
– “Strindbergspremiärer 1977-78.” Nr 59/ 60, s. 1-14.
– “Strindbergspremiärer 1978-79.” Nr 61/ 62, s. 1-13.
– “Strindbergspremiärer 1979/80.” Nr 63/ 64, s. 1-10.
– “Strindbergspremiärer 1980/81.” Nr 65, s. 1-9.
– “Strindbergsföreställningar 1981.” Nr 66, s. 1-13.
– “Strindbergspremiärer 1982.” Nr 67, s. 13-23.
– “Strindbergspremiärer 1983.” Nr 68, s. 1-11.

Schmidt, Torsten Måtte,Ein Traumspiel i London. Resebrev från juni 1957.” Nr
22, s. 10-11.
– “Drömspelet på Comédie-Francaise. Ett reportage.” Nr 47/48, s. 9-14.

Steene, Birgitta, “Ett drömspel på Seattle-Intiman.” Nr 67, s. 24-29.

Stoberski, Zygmunt, “August Strindberg i polska kritikers ögon efter 1945.” Nr 44,
s. 9-22.

Vendelfelt, Erik, “Hemsöborna i ny filmversion.” Nr 19, s. 9-11.

Volz, Ruprecht, “Strindbergpremieren im deutschprachigen Raum 1977.” Nr 59/ 60, s. 12-14.
– “Strindbergspremieren in Deutschland 1978.” Nr 61/62, s. 15-16.
– “Strindbergpremieren in Deutschland 1979.” Nr 63/64, s. 13-16.
– “Strindbergpremieren in Deutschland 1980. Nr 65, s. 13-18.
– “Strindbergpremieren in Deutschland 1981.” Nr 66,s. 14-16.
– “Strindbergpremieren in Deutschland 1982.” Nr 67, s. 30-32.
– “Strindbergspremiärer i Tyskland 1983.” Nr 68, s. 12-14.

På scen och i radio. Nr 4, s. 8-9. “Strindberg i Brasilien.” Nr 25, s. 5.

“Strindberg i Poughkeepsie. Brev från Vassar College, Poughkeepsie, N.Y.” Nr 22, s. 15-16.


Recensioner av Strindbergslitteratur

Berendsohn, Walter A.,” Eckart Pilick Strindbergs Kammerspiele: Ein Beitrag zur Dramaturgie des intimen Dramas. Dissertation Köln 1969, 238 s.” Nr 46, s 11-12.
Strindbergs måleri. Nr 51/52, s 31-32.

Eklund, Torsten (T.E.), Strindbergs ungdomsjournalistik. Nr 2, s. 17-18.
– (T.E.) “Doktorsavhandling om den unge Strindberg.” (Allan Hagsten, Den unge Strindberg). Nr 11,
s. 9-10.

Ollen, Gunnar (G.O-n.), “Dansk bok om Strindberg. Tschandala-affären i ny belysning.” (Harry Jacobsen, Digteren og Fantasten). Nr 1, s. 3-4.
– (G.O.), “Utländska böcker om Strindberg.” Nr 9, s. 12.
– (O.), “Strindbergs-disputationer.” (Bl.a. Gunnar Brandeli, Strindbergs Infernokris). Nr 9, s. 11.

Taub, Hans, “Strindbergs psykiska sjukdom.” (Recenserar en uppsats av Sven Hedenberg). Nr 19, s. 13-14.

“Ett Strindbergsalbum.” (Recenserar och kommenterar Gösta Tranströmers minnesalbum, August Strindberg 1849-1949). Nr 6, s. 19.


Enkäter

“Fyra nobelpristagare uttalar sig i Strindbergssällskapets jubiieumsenkät.” Nr 6, s. 1-5.

“Tyska röster vid 100-årsjubileet.” Nr 7, s. 2-4. 10.

“Sex svenska författare uttalar sig om Strindberg” (1962). Nr 30/31, s. 2-11.


Dikter

Lagercrantz, Olof, “Strindberg.” Nr 8, s. 2.

Sjöstrand, Östen, “Montparnassekyrkogården.” Nr 15, s. 1.


Register

Berendsohn, Walter A., “Register över Strindbergs manuskript.” Nr 10, s. 3-7; nr 11, s. 2-8; nr 12, s. (Tillägg 1955) nr 18, s. 9-10.

Németh, Antal, “Strindberg på ungersk scen 1905-42, En sammanställning.” Nr 61/62, s. 14.

Rinman, Sven, “Tio års Strindbergsforskning.” Nr 40/41, s. 24-29.

“Register över Meddelanden från Strindbergssällskapet 1945-1964 (Nr 1-36).” Nr 36, s. 30-34