Stadgar

Sällskapets stadgar

Sällskapets första stadgar antogs vid stiftelsemöte den 1 juni 1945. Den senast företagna stadgeändringen beslutades av extra medlemsmöte den 10 december 1987 och årsmötet den 13 maj 1988.

§ 1
Sällskapets namn (firma) är Strindbergssällskapet.

§ 2
Sällskapets ändamål är att främja kännedomen om August Strindberg och hans verk.

§ 3
För att främja sitt ändamål skall sällskapet bl.a. utge skrifter av och dokument om Strindberg,i mån av ekonomiska och personella resurser stödja Strindbergforskningen och Strindbergsmuseet, registrera och ta vård om Strindbergsminnen av olika slag.

§ 4
Medlemskap i sällskapet vinnes genom erläggande av fastställd avgift.
Medlemskapet upphör utan vidare meddelande om fastställd avgift inte erlagts före årets utgång.
Sällskapet kan vid årsmöte kalla enskild person att vara hedersledamot i sällskapet.

§ 5
Medlem skall årligen erlägga en bestämd avgift till sällskapet. Enskild person kan bli ständig medlem genom att erlägga en bestämd engångsavgift till sällskapet. Styrelsen fastställer instruktion för arbetsutskottet och för nämnd.

§ 6
Vid varje årsmöte fastställer sällskapet de avgifter som nästkommande kalenderår skall av medlem erläggas enligt § 5.

§ 7
Sällskapets angelägenheter skall förvaltas av en styrelse, i vilken museets chef är självskriven ledamot och därutöver bestående av minst sju och högst fjorton ledamöter, som väljs vid årsmöte. En av ledamöterna skall vara ordförande.

Ordföranden väljs för en period motsvarande tiden till och med nästkommande årsmöte, övriga ledamöter väljs för en tid motsvarande två sådana perioder och på det sätt att (närmast) halva antalet nyväljes årligen.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång kan styrelsen utse ersättare för tiden till nästa årsmöte.

§ 8
Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Styrelsen skall årligen och senast den 15 april tillställa revisorerna redovisning för förvaltningen av sällskapets angelägenheter under det nästföregående räkenskapsåret (förvaltningsberättelse) jämte redogörelse för intäkter och kostnader under året (resultaträkning) samt för sällskapets ställning vid årets slut (balansräkning).

Till redovisningshandlingarna skall fogas bestyrkt utdrag av protokollet utvisande styrelsens beslut rörande de sålunda överlämnade handlingarna.

Sagda handlingar och protokoll skall, så snart de tillställts revisorerna, i bestyrkt avskrift/fotokopia hällas tillgängliga för sällskapets medlemmar på sällskapets expedition.

§ 9
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 10
Styrelsen kan överlämna handhavandet av sällskapets löpande verksamhet till ett av styrelsen utsett arbetsutskott.

Arbetsutskottet skall bestå av, förutom styrelsens ordförande, sekreterare och skattmästare, ytterligare högst fem styrelseledamöter.

Den löpande förvaltningen av för särskilt angivet ändamål upprättad fond kan styrelsen överlämna till en av styrelsen utsedd nämnd med minst tre och högst fem ledamöter, av vilka minst en skall vara ledamot i sällskapets styrelse.

§ 11
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

I särskilda fall kan till skattmästare utses juridisk person som ej är medlem av sällskapet.

§ 12
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför då mer än halva antalet ledamöter är tillstädes.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening varom flertalet enar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock skall vid val lotten skilja.

§ 13
Vid styrelsesammanträde skall, i årlig nummerordning, föras protokoll, vari upptages tid och plats för sammanträdet, vilka som närvarit, styrelsens beslut i kort sammanfattning, eventuellt förekommande skiljaktig mening ävensom vad i övrigt av ordföranden bedöms böra föras till protokollet.

Protokoll justeras av sammanträdesordföranden.

§ 14
Vad i § 12 och § 13 sägs skall äga motsvarande tillämpning i fråga om arbetsutskottet.

§ 15
Därest ej styrelsen beslutar annorledes, tecknas sällskapets firma av styrelsens ordförande och sekreterare i förening.

§ 16
För granskning av styrelsens och arbetsutskottets förvaltning samt sällskapets räkenskaper utser sällskapet vid sitt årsmöte, inom eller utom medlemskretsen, två revisorer och två suppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter utses för tiden till dess nästa årsmöte hållits.

&17
Revisorerna skall före utgången av april månad tillställa styrelsen en av dem undertecknad berättelse innehållande redogörelse för resultatet av sin granskning av redovisningshandlingarna för det nästföregående räkenskapsåret.

I berättelsen skall ingå uttalande huruvida anledning föreligger till revisionsanmärkning, vilken för sådant fall skall anges. Berättelsen skall vidare innehålla särskilt uttalande angående fastställelse av föreliggande resultaträkning och balansräkning samt rörande ansvarsfrihet för styrelsen och arbetsutskottet.

Revisor kan avge särskilt yttrande i anledning av revisionen.

§ 18
Sällskapets årsmöte hålles på August Strindbergs dödsdag den 14 maj eller däromkring enligt styrelsens beslut. Kallelse till mötet med uppgift om tid och plats för detta skall tillställas medlemmarna före april månads utgång.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte. Kallelse med föredragningslista skall tillställas varje medlem i brev som utsändes med posten senast två veckor före sammanträdesdagen.

Röstberättigad vid möte är medlem, som erlagt fastställd avgift för det närmast föregående kalenderåret eller som därefter blivit medlem och senast två veckor före mötet erlagt fastställd avgift.

Beslut vid möte fattas genom öppen omröstning utom vid val, där omröstning skall vara sluten om någon begär det.

Som mötets beslut gäller, utom i fall som sägs i § 21, den mening varom flertalet enar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, dock skall vid val lotten skilja.

Rösträtt kan inte utövas genom ombud.

§ 19
Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande.

Vid årsmöte skall följande ärenden alltid förekomma:

1 fråga om mötet blivit behörigen utlyst,

2 val av ordförande vid mötet,

3 val av protokollförare vid mötet,

4 val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera mötesprotokollet,

5 styrelsens förvaltningsberättelse,

6 revisorernas berättelse,

7 fastställande av resultaträkning,

8 fastställande av balansräkning,

9 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,

10 fråga om avgifter enligt § 5,

11 val av ordförande i styrelsen,

12 val av övriga styrelseledamöter,

13 val av revisorer och revisorssuppleanter,

14 behandling av förslag som väckts av styrelsen,

15 behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen före april månads utgång,

16 övriga ärenden.

Vid extra möte får endast förekomma ärende som upptagits på föredragningslistan.

Revisor får närvara vid möte och deltaga i dess överläggningar.

§ 20
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena är årsmöte.

§ 21
Skulle förutsättningar för bedrivande av sällskapets verksamhet befinnas ej längre föreligga, kan sällskapet fatta beslut om sin upplösning.

Sådant beslut är ej giltigt med mindre beslutet fattats av två på varandra följande årsmöten, varvid minst fyra femtedelar av de röstande biträtt beslutet.

Efter sällskapets upplösning skall med dess behållna egendom förfaras på följande sätt:

1 dokument och övriga arkivalier samt konstföremål skall överlämnas till Stiftelsen Strindbergsmuseet,

2 sällskapets övriga behållna egendom skall överlämnas till sammanslutning eller anslås till ändamål som kan anses företräda eller vara närstående det upplösta sällskapets syfte.