Medverka

Strindbergiana utges av Strindbergssällskapet sedan mer än trettio år tillbaka. Den strävar efter att erbjuda sina läsare ett brett utbud av studier över Strindbergs författarskap, översikter över dagens teateruppsättningar av hans verk, samtida kulturpersonligheters syn på författaren – och mycket mer.
Strindbergiana mottar alltid gärna artiklar, essäer och andra texter. Kontakta gärna redaktören för att diskutera idéer och omfång. Insända bidrag läses av en redaktionskommitté.
Medverkande skribenter erhåller tre friexemplar.

Cecilia Carlander, redaktör.
Mejladress: <strindbergiana@auguststrindberg.se>

***

Anvisningar för utformning av manuskript

Leverera helst bidraget som word-fil bifogad ett e-postmeddelande.
Omfång max 20.000 tecken (med blanksteg) – gärna kortare.
Manus skall insändas i elektronisk form, helst som e-postbilaga.
Undvik alla onödiga formateringar. Texten bör vara vänsterjusterad
med ojämn högermarginal och 1,5 radavstånd.

Nytt stycke markeras med indrag. Undvik blankrader och dubbla mellanslag. Avstavningar skall inte användas vid radslut, vare sig manuella eller ordbehandlingsprogrammets automatiska. Underrubriker markeras endast med kursiv stil.  Anförda citat skall vara kontrollerade vid leverans.

Skriv helst utan separat litteraturförteckning.
Ge alla bibliografiska hänvisningar i slutnoter.
Första gången en hänvisning förekommer skrivs all information ut, såsom i exemplen nedan. Författarnamn anges i ordningen förnamn–efternamn. Vid följande hänvisningar till samma arbete anges författarens efternamn, tryckår samt aktuella sidnummer.

[Bok:] Wilhelm Blomstrand, Naturens grundämnen i deras inbördes ställning till hvarandra, Stockholm 1875, s. 175.

[Följande hänvisningar:] Blomstrand 1875, s. 177.

[Artikel i tidskrift:] The Svedberg, ”Strindberg som kemist”, Forum. Frisinnad veckotidskrift, nr 4 och nr 5, 1918, s. 44–47 resp. 54–57.

[Artikel i antologi el. dyl.:] Ann-Charlotte Gavel Adams, ”Strindberg som Ockultismens Zola”, Strindbergiana. Åttonde samlingen, Stockholm 1993, s. 123–138.

Hänvisningar till August Strindbergs Brev görs med förkortningen Brev, volymnummer, plus sida (”Brev 21, s. 155”), till Samlade Verk med SV, volymnummer, plus sida (”SV 21, s. 33”), till Samlade Skrifter med SS, volymnummer, plus sida (”SS 12, s. 11”).

Datumangivelser skrivs ut i löptext: ”den 14 juli 1889”, ”mellan den 16 och den 29 mars 1892”. I fotnoter skrivs datum med snedstreck mellan dag och månad: ”Aftonbladet 21/7 1944”, ”16/3–29/3 1892”.

Hakparentes används till alla tillskott eller andra förändringar i citat, även vid förkortningar och längre uteslutningar: […], [—].

Använd alltid samma inledande och avslutande citattecken enligt modellen ”dubbla nior”. Detta gäller även vid citat på främmande språk, oavsett nationell praxis. Blockcitat markeras med indrag (utan citattecken) och blankrad före och efter citatet.

Enkla citattecken (ej att sammanblanda med accenttecken) används för att markera citat i citatet och händelsevis för att förklara innebörden av ett ord.

Förkortningar bör skrivas ut i brödtexten, men kan användas för inskott tillagda inom parentes, och i slutnoter.